Thiết bị quan trắc

Giới thiệu các thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc thủy điện theo tiêu chuẩn 8215:2009 gồm có

+ Quan trắc ứng suất cốt thép

+ Quan trắc ứng suất bê tông

+ Quan trắc thấm nền đập

+ Quan trắc đường bão hòa thân đập

+ Quan trắc chuyển vị bề mặt

+ Quan trắc lún sâu

+ Quan trắc chuyển vị ngang thân dập

+ Quan trắc nhiệt độ thi công

+ Quan trắc nhiệt độ vĩnh cửu

+ Hệ thống quan trắc tự động

Quan trắc nhà cao tầng:

+ Quan trắc chuyển vị tường vây

+ Quan trắc lún cạnh tường vây, nền đường

+ Quan trắc nghiêng công trình lân cận

+ Quan trắc ứng suất sàn

+ Quan trắc mực nước ngầm

+ Quan trắc lún

+ Quan trắc nghiêng